Kalliny Nomura in Kalliny Nomura Set 2, Scene #01 – TSPlayground