Kai Bailey in Sky, Alice And Kai, Scene #01 – TSPlayground