Andryely Klein in Andryely Klein, Scene #01 – TSPlayground